• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za Mjeru Investicija u vinarije i marketing vina

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 129/2014), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za Mjeru »Investicija u vinarije i marketing vina«.

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 129/2014) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Javna potpora u mjeri Investicije u vinarije i marketing vina (u daljnjem tekstu: mjera Investicije) je potpora sredstvima proračuna Europske unije.

vinski podrum - in vino veritas ------ 2 stupca color ekonomija

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicije u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave.

Podnositelj prijave na natječaj (u daljnjem tekstu: Podnositelj) mora ispunjavati preduvjete propisane člankom 4. Pravilnika.

Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) će podatke iz prijave provjeriti i utvrditi uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, u Vinogradarski registar, te u ostale javno dostupne registre.

Svi podaci podnositelja prijave koji se vode u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava i Vinogradarskom registru moraju biti točni i ažurirani.

III. INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Investicije su EUR 3.000.000 (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014.).

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000 (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014.).

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

• EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014),

• EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014).

• EUR 550.000 za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014)

Razina potpore:

• za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova,

• za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova.

• za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru iste financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od:

• EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe),

• EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR.

• EUR 550.000 za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi za mjeru Investicije

Prihvatljive aktivnosti i troškovi propisani su člankom 8. Pravilnika.

Lista dopuštenih troškova tiskana je u prilogu Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Sve aktivnosti koje su provedene prije podnošenja prijave i zaprimanja odluke o odobrenju projekta neće se sufinancirati.

Neprihvatljive aktivnosti i troškovi za mjeru Investicije

Neprihvatljive aktivnosti i troškovi propisani su člankom 9. Pravilnika.

IV. OBVEZNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Za prijavu mjere Investicije uz prijavni obrazac (L6_PP_O3) i Skraćeni plan projekta (obrazac L6_PP_O4) koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencija za plaćanja i Ministarstva poljoprivrede potrebno je dostaviti:

– Listu prihvatljivih troškova (obrazac L6_PP_O30 dostupan na mrežnim stranicama)

– presliku osobne iskaznice nositelja OPG-a/vlasnika obrta/odgovorne osobe tvrtke

– izvornik potvrde o solventnosti (SOL-2/BON-2) za sve otvorene bankovne račune koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

– izvornik potvrde porezne uprave da podnositelj je/nije u sustavu PDV-a, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

– izvornik potvrde nadležne porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj/da ima regulirane obveze, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave

– izvornik potvrde o izvršenim financijskim obvezama prema proračunu nadležne jedinice lokalne samouprave, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

– izvornik uvjerenja nadležnog općinskog suda da se protiv odgovorne osobe podnositelja ne vodi kazneni postupak iz gospodarskog poslovanja, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave

– izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva podnositelja ili prava građenja (list A, B, C), ne stariji od 3 mjeseca na dan podnošenja prijave

– posjedovni list uz drugi odgovarajući dokument (Ugovor o najmu/zakupu) kojim podnositelj dokazuje da je posjednik nekretnine koja je obuhvaćena projektom ulaganja (Ako se posjed zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji i sl. korisnik je dužan osigurati raspolaganje nekretninom na temelju spomenutog ugovora u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore).

– U slučaju da je podnositelj kao lokaciju ulaganja u Prijavnom obrascu (obrazac L6_PP_O3) naveo lokaciju ulaganja u drugim zemljama članicama EU potrebno je priložiti Ugovor o najmu/zakupu (podnositelj mora dokazati da je posjednik nekretnine koja je obuhvaćena projektom ulaganja s trajanjem najmanje pet godina nakon dana isplate potpore) za tu lokaciju ili drugi dokument kojim se dokazuje pravo vlasništva u drugoj zemlji članici.

– dokument kojim se odobrava građenje ili drugi odgovarajući dokument koji dokazuje da se gradnja/rekonstrukcija građevine, može provesti bez izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, izdan od Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) ili Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13).

Ako je u trenutku podnošenja prijave u tijeku postupak izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje ili drugi odgovarajući dokument koji dokazuje da se gradnja/rekonstrukcija građevine može provesti bez izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, izdan od Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu prema posebnim propisima koji uređuju područje gradnje, podnositelj mora uz prijavu dostaviti dokaz da je predao nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje navedenog dokumenta, a izdani dokument priložiti najkasnije uz Zahtjev za isplatu. (Održavanje građevine – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena – nije prihvatljivo ulaganje.)

– u slučaju izgradnje/rekonstukcije – Glavni projekt (arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektroprojekt, strojarski projekt, troškovnik projektiranih radova, tehničko-
-tehnološko rješenje) u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu (scan potpisanog i ovjerenog projekta od strane ovlaštenog projektanata). (Održavanje građevine – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena – nije prihvatljivo ulaganje.)

– u slučaju opremanja – tehnološki projekt – dio glavnog projekta ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane tehnologa. (U slučaju kada podnositelj prilaže drugi dokument koji ima istu namjenu kao i Tehnološki projekt, a koji mora biti izrađen i ovjeren od tehnologa, podnositelj uz taj dokument treba priložiti prikaz predviđenog tlocrtnog smještaja opreme u vinariji, u kojem je vidljiva i pozicija eventualne postojeće opreme.)

– jedna ponuda za svako pojedino ulaganje (u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u isključivo u MS Office Excel formatu).

– za pravne osobe: izvornik potvrde nadležnog trgovačkog suda da podnositelj prijave nije u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidaciji u trenutku ishođenja potvrde, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

– za obveznike poreza na dodanu vrijednost (PDV):

1. preslika potpisnog kartona deponiranog u FINA-i ili poslovnoj banci

2. izvornik izvatka iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata izdan i ovjeren od strane FINA-e, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

– za obveznike poreza na dobit:

1. godišnje financijsko izvješće (obrazac GFI) za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave uz potvrdu o primitku istog od strane FINA-e

– za obveznike poreza na dohodak:

1. obrazac prijave poreza na dohodak ovjeren od strane porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca i Popisom dugotrajne imovine na dan 31. prosinca za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave. Rekapitulacija primitaka i izdataka i Popis dugotrajne imovine treba biti ovjeren i potpisan od strane podnositelja.

2. Za poduzetnike početnike koji nisu u mogućnosti dostaviti obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu, potrebno je dostaviti izvornik potvrde nadležne porezne uprave o ulasku podnositelja u registar poreznih obveznika (RPO) i popis dugotrajne imovine za mjesec koji je prethodio mjesecu u kojem je podnesena prijava, ovjeren i potpisan od strane podnositelja.

V. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru Investicije je do 19. 12. 2014.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati te će Podnositelju Prijave biti izdana odluka o odbacivanju prijave.

VI. PROVEDBA MJERE INVESTICIJA

Provedbu mjere Investicija vrši Agencija za plaćanja sukladno uvjetima propisanim ovim Javnim natječajem i odredbama propisanim Pravilnikom.

VII. NAČIN PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u natječaju: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Investicija«.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www. mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava (navedeni u točki IV. ovog javnog natječaja) nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr i Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr (obrasci moraju biti dostavljeni u papirnatom obliku i na CD-u u digitalnom obliku).