• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Europski fondovi ulaganje u proizvodnu tehnologiju

minpo                  ForumInvest

Europski fondovi ulaganje u proizvodnu tehnologiju

Prihvatljivi prijavitelji
– prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su:
–  mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Sredstva državnih potpora iz Programa dodjeljuju se na temelju sljedećih članaka:

– članak 7. Regionalne potpore
– članak 8. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
– članak 9. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima
– članak 10. Potpore za usavršavanje

A) Regionalne potpore
1. Regionalne potpore, dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti.
2. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.
3. Bruto ekvivalent potpore iz st. 1 ovog članka ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.
4. Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore.

B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
1. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
3. Bruto ekvivalent potpore iz stavka 1 ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna po poduzetniku po projektu.

C) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima
1. Potpore za sudjelovanje na sajmovima mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
2. Intenzitet potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
3. Bruto ekvivalent potpore iz stavka 1. ovog članka ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

D) Potpore za usavršavanje
1. Potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
2. Potpore se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.
3. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u slijedećim intenzitetima:
a) za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
b) za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova.
4. Bruto ekvivalent potpore iz stavka 1. ovog članka ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora A) – D) ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.

Državne potpore iz točaka B) – D) odobravat će se, sukladno članku 7. Programa, samo onom poduzetniku kojemu je odobrena regionalna potpora iz točke A), odnosno jedino zajedno s regionalnim potporama.

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:
1) za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice;
2) ako se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu;
3) u sektorima ribarstva i akvakulture;
4) u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje;
5) za djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
i. ako se iznos potpora utvrđuje na temelju cijene ili količine tih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane dotičnih poduzetnika; ili
ii. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
6) za djelatnosti u turizmu6;
7) za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena, kako su obuhvaćene Odlukom Vijeća br. 2010/787;
8) u korist djelatnosti u sektoru čelika, sektoru ugljena, sektoru brodogradnje, sektoru umjetnih vlakna, sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi, proizvodnji i distribuciji energije te energetskoj infrastrukturi, kao što je definirano u Uredbi 651/2014;
9) za rekonstrukciju i/ili gradnju poslovnog, odnosno proizvodnog prostora;
10) korisniku koji je zatvorio istu ili sličnu djelatnost u Europskom gospodarskom prostoru u dvije godine koje su prethodile prijavi na ovaj Poziv, odnosno koja je, u vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu, imala konkretne planove za zatvaranje u roku od najviše dvije godine nakon što investicija za koje se traži potpora bude završena;
11) poduzetnicima od kojih je, kako je navedeno u članku 1., točka 4.a) Uredbe 651/2014, temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglašava protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, zatražen povrat sredstava;
12) poduzetnicima u teškoćama kako je definirano u članku 4. stavku 1, točki 12. Programa;
13) poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13);
14) poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije Sukladno odredbama Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12);
15) poduzetnicima koji nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj u trenutku donošenja Odluke o financiranju,
16) poduzetnicima koji nisu ispunili obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj, odnosno u zemlji kojoj su osnovani;
17) poduzetnicima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;
18) u slučajevima u kojima je protiv prijavitelja/osoba ovlaštenih po zakonu za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, protuzakonito posredovanje, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja i zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti sukladno odredbama Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12);
19) poduzetnicima koji su dobili državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta, ukoliko ista nije u skladu s odjeljkom 1.7. Zbrajanje potpora;
20) poduzetnicima koji se nalaze u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti;
21) poduzetnicima koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave;
22) poduzetnicima koji nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi danu predaje projektne prijave;
23) poduzetnicima koji ne mogu iskazati pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave;
24) poduzetnicima koji nemaju minimalni udio kapitala u pasivi 15% prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave;
25) poduzetnicima koji su bili u blokadi ukupno više od 15 dana, od toga više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci prije dana predaje projektne prijave;
26) poduzetnici koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak umjesto uvjeta navedenih u točkama 22) i 23) moraju kumulativno udovoljiti sljedećim uvjetima: ukupni godišnji iznos primitaka mora biti veći od ukupnog iznosa izdataka u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave i vrijednost dugotrajne imovine prema nabavnoj vrijednosti u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave mora biti minimalno jednaka ukupnoj vrijednosti projekta.

Kada poduzetnik aktivan u jednom ili više sektora ili djelatnosti gore navedenih u točkama od 3) do 8) ima i druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene Programa, može ostvariti pravo na potporu dodijeljenu u odnosu na potonje sektore ili djelatnosti, uz uvjet da sektori ili aktivnosti isključeni iz djelokruga Programa ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene u okviru Programa. U tom pogledu korisnik je dužan osigurati navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova.