• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Natječaj za provedbu podmjere 4.1. operacije 4.1.2.

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« -provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka a) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Pravilnik je  dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr)  i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).
2. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavcima (1) i (2) Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.
3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1)    Prihvatljivi troškovi  su troškovi sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika.
(2)    Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).
4. IZNOS I UDIO POTPORE
(1)    Sredstva javne potpore iznose ukupno 130.000.000,00 HRK.
(2)    Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.
(3)    Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.
(4)    Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:
a)    mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
b)    zajedničke projekte,
c)    ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje,
d)    ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.

(5)    Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 12. stavcima (8) i (9) Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU
(1)    Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
(2)    Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i podmjera 4.2 „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
(3)    Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.
(4)    Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do roka propisanog u točci 9. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: „NATJEČAJ ZA PODMJERU 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« /OPERACIJA 4.1.2. “ Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“  na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:
Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Ljudevita Gaja 2
43000 Bjelovar
Tel: 043/638-755, 043/638-756, 043/638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji
Frana Kurelca 8
51000 Rijeka
Tel: 051/321-064, 051/688-545

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split
Tel: 021682-835, 021/682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji
Europske avenije 5
31000 Osijek
Tel: 031/445-464, 031/445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Zagrebačkoj županiji
Ulica grada Vukovara 70/VI
10126 Zagreb
Tel: 01/6446-299, 01/6446-300

(5)    Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj  nabavi i podzakonskim propisima temeljem Zakona o javnoj nabavi prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu dostavljaju i dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave navedenu u Prilogu III. Natječaja. Dokumentacija iz postupka javne nabave se dostavlja u elektronskom obliku na CD-u/DVD-u preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Sektor općih i pravnih poslova
Služba za javnu nabavu
Ulica grada Vukovara 269d
10000 Zagreb

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU
(1)     Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i  podmjera 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
(2)     Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.
(3)    Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu s originalima računa/ovjerenim Kupoprodajnim ugovorima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, najkasnije do 24 mjeseca od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava za građenje i podizanje nasada odnosno do 12 mjeseci od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava za opremanje, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: „EPFRR – PODMJERA: 4.1./OPERACIJA: 4.1.2., ZAHTJEV ZA ISPLATU – ne otvarati“  na adresu:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Sektor za ruralni razvoj
Služba za odobrenje isplata
Ulica grada Vukovara 269d
10000 Zagreb
(4)    Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka nalaze se u člancima 31.-33. Pravilnika.

7. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 11. veljače 2015. do 10. travnja 2015.
(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 11. veljače 2015. i traje do 10. travnja 2015.

 

ključne riječi: Natječaj za provedbu podmjere 4.1. operacije 4.1.2.